Regulamin konkursu Świat w Kawałkach – 25 opowieści podróżniczych na 25 lat Dental Care

REGULAMIN KONKURSU ŚWIAT W KAWAŁKACH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Świat w Kawałkach

2. Organizatorem Konkursu jest EJ! s.c. Elżbieta Jacek Magnuszewscy Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie wydarzenia w dniu 20 listopada 2018, oraz w ramach głosowania internautów na profilu facebook wydarzenia, przez kolejne dni do 30 listopada.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Dental Care i/lub pracownikiem EJ! s.c.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Dental Care i/lub pracownikiem EJ! s.c.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  2. osoba biorąca udział w konkursie musi zapisać się i zostać zwrotnie powiadomiona o wystąpieniu w trakcie imprezy
  3. osoba biorąca udział musi stawić się na spotkaniu i dokonać 5 minutowej prezentacji – słownej, video, graficznej, fotograficznej dotyczącej dowolnej podróży
  4. osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na użycie jej wizerunku w trakcie transmisji i prezentacji konkursowej. To samo dotyczy wyrażenia zgody RODO na przetwarzanie i publikowanie jej danych osobowych – wyłącznie na potrzeby konkursu

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

Kwota 1000 zł stanowiąca dofinansowanie do podróży, przekazana przez sponsora wydarzenia, Dental Care, na podstawie przestawionego rachunku zakupu dowolnego biletu lotniczego, kolejowego , promowego , itp. Szczegóły przekazania nagrody ustalają między sobą zwycięzca konkursu oraz Dental Care.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową ( 51% wagi) oraz wyłonieni w trakcie głosowania internautów na stronie dentalcare.kalisz.pl (49% wagi)

którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez portal calisia.pl w ciągu

3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@calisia.pl w terminie 3 (trzech) dni od

dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Przyznana będzie tylko jedna nagroda. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inny ekwiwalent

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia organizatorów z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez EJ! s.c.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na tej stronie.