Świat w kawałkach 2020

Mimo Wszystko

 

 

 Dobiegła końca trzecia edycja wydarzenia Świat w Kawałkach. W tym roku z oczywistych względów, wydarzenie było skromniejsze i przybrało formę konkursu fortograficznego. Napłynęło 40 zdjęc ilustrujących rozmaite „kawałki świata”. W dniu 23 grudnia 2020 komisja konkursu Świat w kawałkach 2020 dokonała wyboru zwycięskich zdjęć.

Trzecie miejsce i voucher o wartości 150 zła na usługi stomatologiczne w gabinecie Dental Care otrzymała Pani Dominika Muszalska za zdjęcie uliczki oświetlonej zachodzącym słońcem – komisję ujęła malowniczość ujęcia, i światło, kojarzące się z siedemnastowiecznym malarstwem holenderskim.

Drugie miejsce i voucher na usługi stomatologiczne o wartości 200 zł do wykorzystania w gabinecie Dental Care otrzymuje Andrzej Kurzyński za pełne światła i ciekawe zdjęcie szklanej kuli, zmuszające do refleksji o rozmiarze świata i przestrzeni w której żyjemy.

 

Pierwsze miejsce i nagroda w postaci pobytu w apartamencie Izera4 w Szklarskiej Porębie otrzymuje Pani Katarzyna Kliber, za pomysłowe zdjęcie na tle muralu, w umiejętny sposób łączące postać ludzką z obrazem. Zdjęcie jest bardzo malarskie, zarówno w kolorystyce , jak i w kompozycji.

Zdjęcia widoczne są w galerii kokursowej poniżej. 

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Świata w Kawałkach – 2021.

2020 – W tym roku mieliśmy ogłosić start naszego konkursu w kwietniu. Nie udało się. Świat się zatrzymał i my też. Ale pora się pozbierać i przygotować plan na czas, kiedy znowu będziemy mogli odwiedzać ulubione miejsca na ziemi, poznawać nowe, podziwiać cudowne widoki.

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

ŚWIAT W KAWAŁKACH 2020- MIMO WSZYSTKO

Namawiam was do przeglądnięcia swoich zdjęć, wybrania tych optymistycznych, kolorowych , ładnych- i wysłania ich do nas. Zdjęcia będziemy publikować  na naszym FanPage , w mediach oraz na naszej stronie www.dentalcare.kalisz.pl .  Może chociaż tak poprawią nam się nastroje i będzie weselej, Pochwalcie się , gdzie byliście , gdzie są te wspaniałe miejsca do których chcecie wrócić. Pokażcie swoje ulubione zdjęcia, ze świata, z Kalisza, ze swojego ogrodu.  Przygotowaliśmy dla Was super nagrodę za pierwsze miejsce- warto powalczyć.

Zaczynamy od 11 grudnia 2020, kończymy  21 grudnia 2020. Wyniki chcielibyśmy opublikować 23 grudnia 2020r.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zdjęć- wklejenie ich w odpowiednie miejsce, podpisanie zdjęcia, potwierdzenie praw autorskich ,zaakceptowanie regulaminu. Zdjęć od jednego uczestnika nie więcej niż 5 w rozmiarze od 1 do 5 Mb. Regulamin dostępny  na stronie www.dentalcare.kalisz.pl w zakładce  ”Świat w kawałkach”

Zapraszamy

Najnowsze Zgłoszenia

Regulamin

Regulamin konkursu: Świat w kawałkach 2020

§1 Postanowienia ogólne

Konkurs przeprowadzany na stronie internetowej „dentalcare.kalisz.pl”, zwany dalej „konkursem” będzie prowadzony pod nazwą „Świat w kawałkach 2020- mimo wszystko”

Organizatorem konkursu jest Gabinet stomatologiczny Urszula Włodarek, NIP:6181433058, z siedzibą pod adresem ul. Staszica 29, 62-800 Kalisz, zwany dalej „organizatorem”.

Fundatorami nagród w konkursit Gabinet Stomatologiczny Dental Care Urszula Włodarek

Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej „dentalcare.kalisz.pl”.

Konkurs rozpoczyna się z dniem 11 grudnia 2020 r. i kończy się dnia 21 grudnia 2020 r.o godz. 23:59

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 grudnia 2020r. za pośrednictwem mediów, strony internetowej organizatora oraz FanPage organizatora w serwisie Facebook.

 

§2 Warunki i zasady uczestnictwa

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej uczestnikiem.

Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że:

wszelkie przesłane zdjęcia zostały wykonane za zgodą każdego, kogo można zidentyfikować na tym zdjęciu lub zgodą rodzica / opiekuna w przypadku osób nieletnich,

osoby te zostały poinformowane, że zdjęcie może zostać zgłoszone do Konkursu i ich zdjęcie może być wykorzystane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Każdy uczestnik może wysłać do 5 zdjęć.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub krewnymi Organizatora i firm powiązanych.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§3 Zasady przeprowadzenia konkursu

 

Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem „Świat w kawałkach 2020 –mimo wszystko”

Zdjęcie przesłane do konkursu musi być oryginalną pracą uczestnika.

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie.

Uczestnik powinien być właścicielem praw autorskich do zgłoszonych zdjęć lub posiadać pisemną zgodę współwłaścicieli praw autorskich na przesłanie prac do konkursu.

Wysyłając pracę konkursową uczestnik potwierdza, że jest autorem zdjęć i przyznaje prawo do reprodukcji, publikacji i wystawiania zdjęć na dowolnym nośniku (w tym między innymi ale nie wyłącznie kopie fizyczne, kopie elektroniczne oraz w mediach społecznościowych), aby umożliwić ocenę nagrody przez Komisję Konkursową

Prace konkursowe należy wysłać poprzez stronę internetową www.dentalcare.kalisz.pl w części dedykowanej konkursowi.

Przy zgłoszeniu pracy do konkursu należy podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do poświadczenia informacji o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz wyrażenia zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędną do realizacji konkursu.

Dodatkowo uczestnik konkursu proszony jest o przesłanie krótkiego opisu

swojej osoby (można podać imię, bez podawania nazwiska),

miejsca lub okoliczności zrobienia zdjęcia ( krótką historię) o objętości do 500 znaków.

Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem „Świat w kawałkach 2020 –mimo wszystko”

Technika wykonania fotografii jest dowolna. Przyjmowane są jedynie fotografie w formie elektronicznej.

Każdy uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie 5 zdjęć o formacie nie mniejszym niż 1 Mb i nie większym niż 5 Mb. W Wypadku nadesłania większej ilości zdjęć komisja konkursowa bierze pod uwagę jedynie pierwsze 5 zdjęć od każdego uczestnika.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 3 najlepsze prace.

Autorzy wybranych zdjęć zostają zwycięzcami konkursu.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu

§4 Nagroda

Oceny prac konkursowych dokona komisja, powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace i przyzna im nagrody:

I nagroda : Trzydniowy pobyt dla dwóch osób w apartamencie w Szklarskiej Porębie.

II nagroda –– Voucher na usługi stomatologiczne w gabinecie dentalCARE w wysokości 200 zł

III-nagroda- Voucher na usługi stomatologiczne w gabinecie dentalCARE w wysokości 150 zł

Nie ma możliwości odbioru ekwiwalentu finansowego nagród.

Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu gabinetu na Facebook-u oraz na stronie www.dentalcare.kalisz.pl. Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska zostaną opublikowane w mediach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

Fundatorami nagród są :Gabinet Stomatologiczny Dental CareUrszula Włodarek

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i nazwisko lub pseudonim) w mediach, na stronie internetowej www.dentalcare.kalisz.pl oraz na swoich kontach w serwisach społecznościowych podczas ogłoszenia wyników konkursu.

§6 Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy i wizerunku.

Uczestnik, bez konieczności dodatkowej opłaty, przyznaje organizatorowi prawo do kopiowania zdjęć konkursowych, publikowania w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach oraz w materiałach reklamowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez uczestnika w związku z Konkursem, wykorzystaniem zgłoszenia zgodnie z niniejszym regulaminem lub wykorzystaniem dowolnej nagrody.

 

W galerii poniżej będą pojawiać się zdjęcia nadesłane przez Was

 

Zobacz edycje z kolejnych lat